ساخت حمام و سرویس بهداشتی

دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است پروژه احداث سرویس بهداشتی و حمام برای یک خانواده محروم سالخورده ( این خانواده که از سالخوردگی و بیماری های ناشی از آن رنج می برند و از حداقل مستمری استفاده می کنند نیاز به کمک جهت ساخت این […]

15250 ریال

از 7000000 هدف

تا پایان

2

مشارکت کننده

فرم پرداخت حمایت از پروژه
تومان