سقف من – تکمیل شد

پروژه تکمیل یک باب منزل مسکونی یرای یک خانواده ۴ نفره که از فقر و بیماری رنج می برند

95000000 ریال

از 100000000 هدف

تا پایان

11

مشارکت کننده

فرم پرداخت حمایت از پروژه
تومان