کمک به مناطق سیل زده – مهلت به اتمام رسیده

به طور کل و با توجه به نیاز مناطق سیل زده و با کمک دستگاه های مسول هر مبلغی و تا سقف ۱۰ میلیون تومان جمع آوری گردیدبه مناطق با آسیب بالا اختصاص می یابد.

51000150 ریال

از 100000000 هدف

تا پایان

8

مشارکت کننده

فرم پرداخت حمایت از پروژه
تومان