پاسخگویی به نیازهای مردم

120,504

افراد فقیر و نیازمند در سال 2017

  • آبرسانی
  • برنامه آموزشی
  • آبرسانی
  • برنامه آموزشی
0M سرمایه جمع شده
0% مهر مردمی
0M کودکان تحت سرپرستی
0K رویدادهای برگزار شده