۴۱%

طرح تامین جهزیه برای دو نو عروس ۲۰ میلیون
  • ۲۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
  • ۸۰۰۷۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۵۰%

ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار آسیب پذیر
  • ۱۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
  • ۵۰۰۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۲۴%

تامین هزینه ۱۰۰ بسته غذایی برای خانواده های نیازمند
  • ۳۰۰۰۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
  • ۷۰۰۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده