آخرین پروژه ها

همگی برای گسترش مهربانی مسئولیم و خوشحالیم

ایران مهربان یک پلتفرم تامین مالی جمعی است که به جمعآوری حمایتهای مالی برای پروژههای نیکوکاری، مسئولیت اجتماعی و توانمندسازی میپردازد و امکان تحقق آن‌ها را فراهم میکند.

هر پروژه، مبلغ هدف و زمان پایان مشخصی دارد. هر فردی که به پروژه‌ای علاقه داشته باشد، می‌تواند مبلغ دلخواهی را به آن پروژه اهدا کند تا سرمایه مورد نیاز پروژه به صورت خرد خرد جمع‌آوری شود.

  • 0+

    داوطلب

  • 0+

    سرمایه جمع شده

  • 0+

    کمک های مالی