بایگانی دسته بندی برای دسته بندی نشده

داستان درونت رو بگو

داستان درونت رو بگو

داستان ها بهترین روش برای رساندن پیام هستن. حتی خداوند برای رساندن پیام خود به ما از داستان استفاده کرده است. مثل داستان حضرت موسی، حضرت یوسف و ... . شاید یک دلیل تاثیرگذاری داستان…